Kamakura Gion Omachi Matsuri

Kamakura Gion Omachi Matsuri

Trace the Tenno-uta to origin

Tenno-uta (song sung during the mikoshi-buri) originally came from Ise-ondo, a song sang by carpenters who specialized in building Ise Jinguu style shrines. The melody become much more "bluesy" than the original one.

Sah ah- medeta yo (Ah Doushita Doushita)
Medeta no oh Wakamatsu sama wa yo (Sa a Yoi to Se)
Eda mo na sakaete (Sa no Nanda Kora)
Ha mo shigeru yo

   Sah ya toko se-e
   Yoi yana a rya rya
   Kore wa no Ise sah
   Ya re sa no se

Ise wa Tsu de motsu Tsu wa Ise de motsu Owarinagoya wa shiro de motsu

Watasya Kamakura ara nami sodachi nami mo aryakerya ki mo arai

Sousyu Kamakura kesa kakematsu wa miki wa karetemo na wa nokoru
Sorota Sorotayo Wakasyu sorota ine no syussui yori yoku sorota

Yakumo no mori no nobori wo mitaka areha kantoichi no hata
Oki no kamome ni shio doki toeba watasya tatsu tori nami ni kike

Oki no Kurai noni shiraho ga mieru areha Kini-kuni mikanbune
Shoji akereba Oshima ichimoku naze ni Eno-shima matu no kage

Otoko date nara ryogoku-bashi no mizu no nagare wo tomete miro
Misu no nagare mo tomeyo de tomaru tomete tomaranu koi no michi

Saite migotona Odawara-tsutsuji moto wa Hakone no yama ni saku
Medate Medeta ga mitsu kasanareba Tsuru to Kame to ga mai asobu

Kobore matsuba wo are miya syanse karetemo ochitemo futari zure
Saita Sakura ni naze koma tsunagu koma ga isameba hana ga chiru

Tani ni hibiku yo Gion no hayashi Yakumo Yaegaki natsu-matsuri

Fue no Yoshimitu wasurecya naranu Yakumo-mori no umi no oya
Kamakura ichimaki somatu ni naranu sue wa Mikoshi no suedokoro